ДОГОВІР

про надання послуг

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Агентство Інтернет Прав”, далі — “Виконавець”, з одного боку і Фізична особа, далі — “Замовник”, з іншого, разом іменовані “Сторони”, окремо “Сторона”, уклали цей договір (далі — “Договір”) про наступне:

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 В порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати послуги з організації та проведення заходу “ВідеоЖара” (далі — “послуги”), а Замовник зобов'язується своєчасно здійснювати оплату наданих послуг.

1.2 Конкретні умови надання послуг (місце і час проведення заходу “ВідеоЖара” (далі — “захід”), опис заходу, інформація про запрошених учасників заходу, вартість послуг та інша інформація) вказуються на інтернет-сайті Виконавця: https://videozhara.com/ (далі — “сайт”).

1.3 Для виконання своїх зобов'язань за цим Договором Виконавець має право залучати третіх осіб, залишаючись відповідальним перед Замовником за умови та порядок надання послуг такими особами.

1.4 В порядку, зазначеному на сайті, Замовнику надсилається електронний квиток, який містить індивідуальний ідентифікатор Замовника (далі — “електронний квиток”).

1.5 Електронний квиток засвідчує наявність у Замовника права на отримання послуги і підлягає пред'явленню при вході на захід.

 

  1. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ТА ВНЕСЕННЯ ДО НЬОГО ЗМІН

2.1 Замовник ознайомлений і згодний з тим, що цей Договір розташований в електронному вигляді на сайті за адресою, вказаною в Договорі.

2.2 Адреса Договору: https://videozhara.com/weboffer.

2.3 Цей Договір укладається шляхом заповнення Замовником реєстраційної форми в електронному вигляді на сайті і оплати послуг Виконавця.

2.4 Замовник, який заповнив реєстраційну форму і оплатив послуги Виконавця, цим підтверджує, що він ознайомлений і згодний з умовами Договору, а в разі якщо на момент укладання Договору Замовнику не виповнилося 18 років, він отримав письмову згоду батьків на укладання Договору та участь у заході.

2.5 Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору. Зазначені зміни публікуються Виконавцем на сайті за адресою розміщення Договору шляхом розміщення нової редакції Договору.

2.6 Якщо Замовник не згодний із внесеними змінами до Договору, то зобов'язаний повідомити про це Виконавцю за адресою електронної пошти, вказаною в цьому Договорі, протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання від Виконавця повідомлення про зміну Договору. У такому випадку цей Договір вважається припиненим за бажанням Замовника. Якщо Замовник не повідомить Виконавцю про свою незгоду зі змінами умов Договору, вважається, що Замовник згодний із внесеними Виконавцем змінами до Договору.

2.7 У разі внесення змін до Договору такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової редакції Договору на сайті, якщо інший строк набрання чинності змін не визначено додатково при їх публікації.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Замовник має право:

3.1.1 отримувати послуги, передбачені в цьому Договорі, своєчасно і належної якості;

3.1.2 отримувати від Виконавця інформацію про послуги;

3.1.3 відмовитися від участі в заході протягом перших 3 (трьох) календарних днів з моменту оплати, але не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до початку проведення заходу. В такому випадку Виконавець повертає Замовнику 80 % оплаченої вартості послуг.

3.2 Замовник зобов'язується:

3.2.1 оплатити послуги в порядку і в терміни, передбачені цим Договором;

3.2.2 відвідати захід у вказані Виконавцем час і місце проведення;

3.2.3 заповнюючи реєстраційну форму в електронному вигляді, надати повну і достовірну інформацію;

3.2.4 систематично, не рідше одного разу на тиждень, перевіряти інформацію, розміщену на сайті та/або спрямовану на адресу електронної пошти, вказану Замовником у реєстраційній формі;

3.2.5 відшкодувати Виконавцю збитки в повному обсязі в разі їх виникнення з вини Замовника;

3.2.6 не відвідувати захід у алкогольному та/або наркотичному, та/або психічно неврівноваженому стані, а також під впливом медичних препаратів, що застосовуються Замовником;

3.2.7 не розголошувати інформацію про Виконавця, яка стала відома під час виконання умов цього Договору, без дозволу Виконавця;

3.2.8 направити на адресу електронної пошти Виконавця: [email protected] , зазначену в Договорі, або мати при собі під час входу на захід письмову згоду батьків Замовника на укладання Договору і участь в заході в разі, якщо на момент укладання Договору Замовнику не виповнилося 18 років. У випадку якщо Замовник є повнолітньою особою і купує електронний квиток для особи, якій не виповнилося 18 років, Замовник має забезпечити наявність у такої особи, під час входу на захід, письмової згоди батьків на участь в заході. Відсутність такої згоди може бути підставою не допустити неповнолітнього до участі у заході.

3.3 Виконавець має право:

3.3.1 отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

3.3.2 вимагати від Замовника оплати послуг своєчасно і в повному обсязі;

3.3.3 припинити надання послуг Замовнику в разі порушення Замовником умов Договору;

3.3.4 попросити Замовника покинути територію проведення заходу (або заборонити вхід), якщо він знаходиться в алкогольному та/або наркотичному, та/або психічно неврівноваженому стані, а також під впливом медичних препаратів, що ним застосовуються;

3.3.5 змінювати в односторонньому порядку умови надання послуг, які вказані на сайті, шляхом внесення відповідних змін на сайті. Місце і час проведення заходу можуть бути змінені у виняткових випадках. У разі повної оплати вартості послуг Замовником зміна вартості послуг, яка відбулася пізніше, на Замовника не розповсюджується.

3.4 Виконавець зобов'язується:

3.4.1 своєчасно і якісно надавати послуги відповідно до умов Договору;

3.4.2 надати Замовнику на сайті інформацію, передбачену Договором;

3.4.3 повідомляти Замовнику про зміни в Договорі та в умовах надання послуг в порядку, передбаченому Договором;

3.4.4 у разі виникнення обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов'язань за цим Договором, терміново повідомити про це Замовнику;

3.4.5 відправити електронний квиток Замовнику в порядку, зазначеному на сайті.

 

  1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1 Вартість послуг вказується на сайті.

4.2 Оплата вартості послуг здійснюється шляхом внесення передоплати в розмірі 100 % за реквізитами, отриманими Замовником на сайті, або за адресою електронної пошти, вказаною Замовником у реєстраційній формі, або в іншому порядку, зазначеному на сайті.

4.3 Сплачена Замовником вартість послуг поверненню не підлягає, за винятком випадків, передбачених цим Договором.

4.4 Прийом послуг за цим Договором здійснюється без підписання відповідного акта. Послуги вважаються наданими Виконавцем і прийнятими Замовником у момент закінчення заходу.

 

  1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1 Термін дії цього Договору починається з моменту його укладання і діє до повного виконання сторонами своїх обов’язків.

5.2 Виконавець має право в будь-який момент в односторонньому порядку розірвати цей Договір, попередньо повідомивши про це Замовнику за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати розірвання на адресу електронної пошти, вказану Замовником у реєстраційній формі. В такому випадку Виконавець зобов'язаний повернути Замовнику оплачену вартість послуг, не наданих Виконавцем.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1 У разі порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору, винна сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та/або чинним законодавством України.

6.2 Виконавець не несе відповідальності за втрату, пошкодження або крадіжку майна, що належить Замовнику, що сталися під час проведення заходу.

6.3 Виконавець не несе відповідальності за пошкодження або травми Замовника, які сталися під час проведення заходу, крім випадків, коли пошкодження або травми Замовника безпосередньо виникли з вини Виконавця або його працівників.

6.4 Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих послуг очікуванням Замовника та/або його суб'єктивній оцінці.

 

  1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1 Уся інформація про діяльність однієї зі Сторін цього Договору, яка стане відома іншій Стороні цього Договору в зв'язку з його підписанням та/або виконанням, та/або припиненням, а також цей Договір і пов'язані з ним документи є конфіденційною інформацією (далі — “конфіденційна інформація”).

7.2 Конфіденційна інформація не може бути передана однією зі Сторін третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

7.3 Зобов'язання по конфіденційності залишаються в силі протягом 3 років після закінчення строку дії цього Договору.

7.4 Не є Конфіденційною інформацією відео і письмові відгуки Замовника, надані Виконавцю після та під час проведення заходу, а також фото- та відеоматеріали за участю Замовника, створені під час проведення заходу.

 

  1. ФОРС-МАЖОР

8.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин, що виникли після укладання цього Договору.

8.2 До таких обставин відносяться пожежі, стихійні лиха, військові дії, введення надзвичайного стану, акти терору, масові заворушення, страйки (виключаючи страйк співробітників Сторін), зміни в законодавстві (що унеможливлюють виконання Договору), офіційно визнані фінансові кризи та інші обставини, які виникли після укладання цього Договору і яких Сторона не могла уникнути, за умови якщо такі обставини перешкоджають належному виконанню Сторонами своїх обов’язків.

8.3 Про факт настання таких обставин кожна Сторона зобов'язується повідомити іншій Стороні і підтвердити такі обставини та їх тривалість документом, виданим компетентним органом. Таке документальне підтвердження не вимагається, якщо дані обставини фактично є загальновідомими і визнаються обома Сторонами.

8.4 Якщо ж обставини непереборної сили перешкоджали своєчасному повідомленню, воно повинно бути надіслане протягом 3 (трьох) днів з моменту, коли це стало можливим.

 

  1. ІНШІ УМОВИ

9.1 Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України.

9.2 Недійсність одного з пунктів Договору не тягне за собою недійсність всього Договору. Якщо будь-який пункт Договору стає недійсним або незаконним з якихось причин, Сторони повинні виключити такий пункт з Договору, не змінюючи його суті і змісту.

9.3 Сторони зобов'язуються врегулювати всі спірні питання, що виникають між ними, шляхом переговорів. Не вирішені шляхом переговорів спори підлягають розгляду в компетентному суді України.

9.4 Кожна Сторона гарантує, що не буде вживати ніяких дій, які б зашкодили діловій репутації іншої Сторони.

9.5 Укладенням цього Договору Замовник надає Виконавцю право здійснювати фото- та відеозйомку Замовника під час надання послуг, передбачених Договором, а також використовувати фото та відео із зображенням Замовника в творах, в тому числі аудіовізуальних, та інших матеріалах, в тому числі рекламних, під час онлайн-трансляції, на вибір Виконавця, включно, але не обмежуючись, шляхом публічного показу, відтворення та поширення будь-яким способом зазначених вище зображень Замовника (або їх фрагментів) або творів, що містять зображення Замовника, в тому числі в мережі Інтернет на інтернет-сайтах, зокрема на YouTube, без виплати Замовнику будь-якої винагороди.

9.6 Усі майнові права інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності, які створені в процесі надання послуг за Договором або виникають в результаті виконання Договору, повністю належать Виконавцю протягом усього строку дії таких прав відповідно до законодавства України і поширюються на територію усього світу.

9.7 Виконавець самостійно на свій розсуд визначає способи та умови використання об'єктів права інтелектуальної власності, створених за даним Договором.

9.8 Скан-копії документів, рахунків на оплату послуг та інших документів, переданих факсимільним або електронним зв'язком (e-mail), мають силу оригіналу.

9.9 З моменту укладання цього Договору всі попередні переговори і листування з питань, пов'язаних з цим Договором, втрачають силу.

9.10 Остання дата поновлення Договору — 14 лютого 2017 р., м. Київ, Україна.

9.11. Невід’ємною частиною Договору є Правила заходу, розміщені за посиланням: https://videozhara.com/rules. Укладенням Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений з Правилами заходу та зобов’язується дотримуватись їх, а також гарантує ознайомлення та дотримання Правил заходу особами, яким Замовник купує (надає) квитки.

 

  1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «АГЕНТСТВО ІНТЕРНЕТ ПРАВ»

Код ЄДРПОУ 37194337

e-mail: [email protected]